Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN V.E.E.O.N

 

Artikel 1 definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bagage: alle zaken die de Passagier op of bij zich heeft of waar hij gebruik van maakt, met inbegrip van levende dieren en vervoermiddelen.

Gevaarlijke stoffen: stoffen zoals omschreven in randnummer 2002(2) van het ADR zoals onder meer ontplofbare stoffen en voorwerpen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen; brandbare vaste of vloeistoffen; voor zelfontbranding vatbare stoffen; stoffen, die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen; oxiderende stoffen; organische peroxyden; giftige stoffen; infectueuze stoffen; radioactieve stoffen; zure of bijtende stoffen; alle overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen.

Risicodragende zaken: goederen die gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken aan boord van de Veerpont, zoals vuurwapens, steekwapens, stoffen die overlast, schade of hinder zouden kunnen veroorzaken, dieren, enzovoorts; alles ter beoordeling van de Vervoerder.

Emplacement: alle terreinen, gebouwen en waterpartijen waar de Vervoerder is gevestigd of waar hij zijn werkzaamheden uitvoert met inbegrip van kades, opstelplaatsen, parkeerterreinen, trottoirs en wegen.

Overmacht: omstandigheden, voor zover een zorgvuldig Vervoerder deze niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

Vervoerder: de onderneming die de Veerpont exploiteert.

Passagier: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de Vervoerder een overeenkomst sluit, wenst te sluiten of die zich op de Veerpont of het emplacement bevindt.

Veerpont: het vaartuig waarvan voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt.

Passage: de voor de overtocht verschuldigde prijs.

 

Artikel 2 toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing tijdens het verblijf op het emplacement alsmede op het vervoer van zaken en personen per Veerpont over de binnenwateren.
 2. Op het emplacement en aan boord van de Veerpont is de Wegenverkeerswetgeving onverminderd van toepassing.
 3. Deze voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen en andere derden die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 4. Deze voorwaarden mogen slechts gebruikt worden door leden van de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (V.E.E.O.N).

 

Artikel 3 uitvoering van de overeenkomst

 1. De toegang tot het emplacement en/of het vervoer van personen en Bagage, kan door de Vervoerder onder opgave van redenen worden geweigerd indien zulks wenselijk of noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de Openbare Orde, een ongestoorde uitvoering van de overeenkomst, dreiging van schade c.q. hinder of indien wordt gehandeld in strijd met deze voorwaarden, de wet of algemene fatsoensnormen.
 2. Een ieder die zich op of bij het emplacement dan wel zich aan boord van de Veerpont bevindt, moet de van Overheidswege en door de Vervoerder gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen.
 3. De Passagier die een Gevaarlijke Stof of Risicodragende Zaak op het Emplacement of de Veerpont brengt of voornemens is te brengen, is gehouden daarvan vooraf melding aan Vervoerder te doen, opdat deze kan beoordelen of hij de Passagier en diens Bagage toelaat.
 4. Vervoerder is gerechtigd de Politie te verwittigen van (mogelijke) inbreuken op de Openbare Orde.
 5. Bij niet-opvolging van aanwijzingen of niet naleving van deze voorwaarden is de Vervoerder gerechtigd de vervoerovereenkomst op te zeggen. Opzegging geschiedt door een mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan, onverminderd het recht van de Vervoerder op schadevergoeding.

 

Artikel 4 privacy

 1. De Vervoerder is in het kader van de exploitatie van zijn bedrijf en uit veiligheidsoverwegingen gerechtigd het emplacement en de Veerpont met audiovisuele middelen te observeren en beelden en afbeeldingen vier weken te bewaren. Passagier geeft uitdrukkelijk toestemming voor het maken en bewaren van de afbeeldingen. De directie van Vervoerder heeft toegang tot de bewaarde beelden en zal deze aan de Politie afstaan als daar om verzocht wordt. In geval van een daartoe aanleiding gevende gebeurtenis zullen beelden langer dan vier weken worden bewaard. Vervoerder is gerechtigd om livestream-afbeeldingen van het dek, het emplacement en de wachtrij op internet te plaatsen.
 2. Passagiers kunnen contactgegevens aan Vervoerder doorgeven (naam, telefoonnummer, e-mailsadres) om op de hoogte gehouden te worden van actualiteiten zoals stremming, wijzigingen en aanbiedingen. Vervoerder zal die bewaren en verwerken. De directie van Vervoerder heeft toegang tot die gegevens en zal deze aan de Politie afstaan als daar om verzocht wordt. Voor verstrekking van die gegevens aan derden zal Vervoerder vooraf toestemming van de Passagier vragen.
 3. Vervoerder is gerechtigd om de NAW-gegevens, het kenteken en afbeeldingen te bewaren van Passagiers die ter zake van het niet naleven van de voorwaarden een waarschuwing hebben gekregen of die niet meer vervoerd worden. De directie en het personeel van Vervoerder hebben toegang tot die gegevens, die aan de Politie zullen worden afstaan als daar om verzocht wordt.

 

Artikel 5 bagage

 1. Levende dieren mogen slechts worden meegenomen indien en voor zover die geen hinder of schade aan derden kunnen veroorzaken. Honden dienen kort aangelijnd te worden gehouden.
 2. Bagage dient op de door de Vervoerder te bepalen wijze ten vervoer te worden aangeboden.

De Vervoerder mag aanwijzingen geven voor de veiligheid, een efficiënte vaart of ter voorkoming van schade of hinder. De Passagier is verplicht alle aanwijzingen strikt op te volgen.

 1. De Vervoerder bepaalt de volgorde en de plaats van belading van de Veerpont.
 2. Gevaarlijke stoffen worden uitsluitend vervoerd overeenkomstig het Reglement vervoer over land van gevaarlijke stoffen, artikel 8 VLG-bijlage 2 hoofdstuk II.
 3. Een ieder die in strijd met de bepalingen van lid 1 van dit artikel gevaarlijke stoffen en/of risicodragende zaken aan boord van de Veerpont brengt of tracht te brengen, zal aansprakelijk zijn jegens de Vervoerder en zal deze vrijwaren voor alle aansprakelijkheid, verlies, schade, vertraging, kosten en onkosten, die als gevolg daarvan door de Vervoerder geleden respectievelijk gemaakt mochten zijn.
 4. De Passagier is gehouden er zorg voor te dragen dat zijn Bagage en het voertuig waarvan hij gebruik maakt geen stoffen kan morsen of lekken en geen (brandstof)dampen verspreidt. Zodra het voertuig op de aangewezen plek staat dient de motor uitgeschakeld te worden en te blijven totdat de slagbomen van de Veerpont open gaan dan wel contact met de wal aan de overzijde heeft gemaakt, op straffe van een boete gelijk aan eenmaal de Passage.
 5. De Passagier is gehouden gevaarlijke stoffen in de daartoe bestemde verpakkingen te laten en zorg te dragen dat er geen risico wordt gelopen dat deze kunnen lekken, ontbranden of uitstromen.

 

Artikel 6 gevonden voorwerpen

 1. De Passagier is verplicht mededeling te doen aan de Vervoerder van een door hem op het emplacement of aan boord van de Veerpont gevonden voorwerp of geldsom. Hij is bevoegd het gevonden voorwerp of de gevonden geldsom aan de Vervoerder af te geven. De Vervoerder is verplicht een op het emplacement of aan boord van de Veerpont gevonden voorwerp of geldsom aan te nemen.
 2. De Vervoerder is bevoegd een door zijn personeel gevonden of een door een ander aan hem afgegeven voorwerp na 3 maanden, of indien het voorwerp niet geschikt is voor bewaring eerder, te verkopen. De Vervoerder is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid 2 verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven indien deze zich binnen een jaar na afgifte aanmeldt. De rechthebbende is verplicht bij de inontvangstneming de eventuele bewaarkosten en de kosten van eventuele verkoop aan de Vervoerder te betalen.
 3. De Vervoerder kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.

 

Artikel 7 betaling passage

 1. De Vervoerder is gerechtigd de voorwaarden en tarieven van haar dienstverlening aan te passen.
 2. De Passagier is verplicht op het ogenblik dat hij door de Vervoerder zich op de veerpont begeeft de Passage en andere op hem drukkende kosten te voldoen. Indien hij die niet voldoet, is de Vervoerder gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke op te zeggen dan wel voort te zetten afgifte in vuistpand te verlangen van een of meer roerende zaken als zekerheid voor de betaling van het verschuldigde.
 3. De volle Passage, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken en/of Passagier rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de Passagier niet ter bestemming is aangekomen.
 4. Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van Passage, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken en/of de Passagier drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
 5. Indien de Passage, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde of verdere op de bagage en/of de Passagier drukkende kosten niet tijdig zijn voldaan, is de schuldenaar administratiekosten ter hoogte van € 25 verschuldigd, alsmede een rente over het openstaande bedrag van 1% per maand met ingang van de dag, waarop deze betalingen hadden moeten geschieden tot en met de dag der betaling.
 6. De Vervoerder is gerechtigd om alle gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van het verschuldigde aan degene, die gehouden is tot betaling van de vracht, Passage of andere kosten, in rekening te brengen.
 7. De Vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken die hij in verband met de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, bagage daaronder begrepen.
 8. Alle zaken die de Vervoerder in verband met de vervoerovereenkomst onder zich heeft, strekken hem tot vuistpand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de Passagier heeft.
 9. De Vervoerder kan de mogelijkheid bieden om Passage te betalen door middel van een digitale portemonnee, uitgegeven en beheerd door een derde. De Passagier die daarvan gebruik wenst te maken sluit rechtstreeks een overeenkomst met de betreffende aanbieder van de digitale portemonnee die de card en de daaraan verbonden faciliteiten beheert. Op de overeenkomst met de aanbieder van de digitale portemonnee zijn algemene voorwaarden van toepassing die de Passagier bij activatie van de pas dient te accepteren. De bepalingen in die voorwaarden worden tevens voor en ten behoeve van Vervoerder bedongen.
 10. Het risico van het (niet langer) bezitten of kunnen gebruiken van de digitale portemonnee of het saldo daarop is uitsluitend voor de Passagier. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade gerelateerd aan het bezit of gebruik van de digitale portemonnee, bijvoorbeeld wegens beschadiging, verlies, misbruik of diefstal van de card, dan wel het openbaar worden of kwijt raken van gegevens.
 11. De vervoerder bepaalt de rekeneenheid en de waarde per punt, waarmee het vervoer betaald kan worden.
 12. Passagiers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf verklaren mede namens dat bedrijf de algemene voorwaarden van de aanbieder van de digitale portemonnee te aanvaarden als ware zij zelf gebruiker.
 13. Indien de Passagier van een digitale portemonnee van een derde (zoals bijvoorbeeld een opdracht- of werkgever of een familielid) ter beschikking gesteld krijgt, geeft hij aan de Vervoerder en de aanbieder van de digitale portemonnee toestemming om aan die derde, de Vervoerder en de aanbieder van de digitale portemonnee inzage te geven in de pas- en transactiegegevens. De Vervoerder en de aanbieder van de digitale portemonnee zijn gerechtigd tot inzage in en bewaring van de pas- en transactiegegevens.
 14. De Passagier is gehouden er voor te zorgen dat er voldoende saldo op de digitale portemonnee staat. Over het saldo wordt geen rente vergoed. Aan restitutie kunnen voorwaarden worden verbonden. De gebruik- en saldogegevens in de administratie van de aanbieder van de digitale portemonnee zijn bindend.
 15. Passagier dient een borgsom te betalen voor het ontvangen van een digitale portemonnee. De borgsom wordt geretourneerd bij het inleveren van de pas door de Passagier die als gerechtigde tot de digitale portemonnee staat vermeld. Over de borgsom wordt geen rente vergoed.
 16. Indien door welke oorzaak dan ook niet met de digitale portemonnee betaald kan worden, is de Passagier gehouden tot contante betaling.
 17. Tegoedbonnen, abonnementen en rittenkaarten die zijn gekopieerd of waaraan veranderingen zijn aangebracht, zijn ongeldig. Ongebruikte tegoedbonnen, abonnementen en rittenkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
 18. Bedrijven en instellingen die op rekening gebruik kunnen maken van de diensten, dienen de gefactureerde bedragen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te doen bijschrijven op de rekening van de Vervoerder, bij overschrijding waarvan het bedrijf of de instelling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim is en Vervoerder gerechtigd is haar dienstverlening op te schorten.

 

Artikel 8 aansprakelijkheid vervoerder

 1. De Vervoerder is hoogstens aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de Passagier ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de Passagier is overkomen.
 2. In afwijking van het eerste lid van dit artikel is de Vervoerder niet aansprakelijk, voor zover het ongeval is veroorzaakt door overmacht, waaronder mede begrepen ijsgang, vertraging en aanvaring. Schade of letsel wegens beweging van de Veerpont of onderdelen daarvan, alsmede gladheid van het dek (door bijvoorbeeld water of ijs) geven de Passagier nimmer recht op schadevergoeding.
 3. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit de bijzondere risico’s welke het vervoer met zich brengt, zoals bijvoorbeeld vervoer van zieken en/of gewonden per ambulance. Ten aanzien van die bijzondere risico’s vindt dit vervoer plaats voor rekening en risico van degene die feitelijk vervoert, zoals bijvoorbeeld de ambulance-exploitant.
 4. De Vervoerder is hoogstens aansprakelijk voor schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van bagage, voor zover dit verlies of deze beschadiging is ontstaan tijdens het vervoer en is veroorzaakt door een aan de Passagier overkomen ongeval dat voor rekening van de Vervoerder komt, of door een omstandigheid die een zorgvuldig Vervoerder heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een Vervoerder de gevolgen heeft kunnen verhinderen. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die (mede) is veroorzaakt door andere Passagiers of derden.
 5. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook vóór, tijdens of na het vervoer opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van dienstregeling dan ook.
 6. Indien personen van wier hulp de Vervoerder bij de uitvoering van zijn verbintenis gebruik maakt, op verzoek van de Passagier diensten bewijzen, waartoe de Vervoerder niet is verplicht, worden zij aangemerkt als te handelen in opdracht van de Passagier aan wie zij deze diensten bewijzen.
 7. De Vervoerder kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit zijn eigen handeling of nalaten, geschied hetzij met het opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
 8. In geval van aan de Passagier overkomen letsel heeft uitsluitend de Passagier zelf een vordering tot schadevergoeding. In geval van dood van de Passagier hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de Passagier, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding.
 9. In geval van verlies of beschadiging van zaken wordt de vordering tot schadevergoeding gewaardeerd naar de omstandigheden. Louter de directe zaakschade komt voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 9 aansprakelijkheid passagier

 1. De Passagier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn handeling of nalaten, dan wel schade veroorzaakt door de door hem meegebrachte Bagage of medereizigers.
 2. De hoedanigheid of een gebrek van de meegebrachte Bagage en medereizigers wordt aangemerkt als een omstandigheid die een zorgvuldig Passagier heeft kunnen vermijden en waarvan zulk een Passagier de gevolgen heeft kunnen verhinderen.

 

Artikel 10 aansprakelijkheidsbeperking

 1. De aansprakelijkheid van de Vervoerder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd met een maximum van tienduizend euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
 2. De schadevergoeding die de Vervoerder mogelijkerwijs verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van bagage is beperkt tot een bedrag van duizend euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen.
 3. De schadevergoeding die de Vervoerder mogelijkerwijs verschuldigd is in geval van verlies of beschadiging van een voertuigen is beperkt tot de daadwerkelijk gemaakte herstelkosten, tot maximaal de internet/handelsprijzen die gelden voor gelijkwaardige tweedehands goederen.
 4. Ieder recht op vergoeding van schade vervalt, indien Passagier de Vervoerder niet tijdens of omgaand na de overtocht op de schade heeft gewezen en de Vervoerder in staat heeft gesteld de claim en de schade te onderzoeken, alsmede de Passagier de Vervoerder niet binnen 14 dagen na ontdekking van de schade, of nadat deze redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aansprakelijk heeft gehouden. Ongeacht het moment van ontdekking van de schade vervalt ieder recht op schadevergoeding indien de rechtsvordering niet is ingesteld binnen 12 maanden nadat de te verrichten diensten zijn uitgevoerd of hadden moeten zijn uitgevoerd.
 5. Van Vervoerder en de door haar bij uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van de Vervoerder alleen verkregen kan worden.

 

Artikel 11 vervoer

 1. Het vervoer geschiedt op basis van de door de Vervoerder laatstelijk gepubliceerde dienstregeling en tariefbepalingen die geacht worden deel uit te maken van de vervoerovereenkomst.
 2. De verplichting tot vervoer vervalt indien het vertrek van de Veerpont wordt verhinderd door overmacht dan wel indien de Vervoerder vreest geen veilige overtocht te kunnen garanderen. Alsdan is de Vervoerder niet tot schadevergoeding gehouden.
 3. De Vervoerder heeft het recht het vervoer te staken of te annuleren, bijvoorbeeld om met zijn Veerpont andere schepen te slepen of hulp aan derden te verlenen.
 4. Het is de Passagier niet toegestaan om voorwerpen op de Veerpont of het emplacement te plaatsen zonder die actief te blijven beheren en zelf als Passagier de overtocht te maken. De Vervoerder is nimmer aansprakelijk voor schade aan of vermissing van onbeheerde voorwerpen.

 

Artikel 12 toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de Rechtbank competent is, is de Rechtbank in de vestigingsplaats van de Vervoerder bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen in eerste instantie kennis te nemen.